onsdag 30 december 2009

Att bemöta (konstruktiv) kritik med något annat! - punkt 5a

forts. Att bemöta (konstruktiv) kritik med något annat! - punkt 5a.

"Individen besvarar och du upplever att du får kritik på det du säger. Kritiken består i att kritik riktas tillbaka mot dig. Din fråga besvaras inte och din egen kritik eller fråga eller påstående vänds tillbaka mot dig själv.

5 a Kritiken som lämnas är kritik på något annat än det du kritiserade.

Vad är det generellt som är problemet med detta?

Jo, förutom att frågan eller funderingen finns kvar hos dig finns nu "något annat" som kommer upp och kritiseras. Dettta är snarast att betrakta som en kombination av innebörden i punkt 4. alltså beskedet "du ska vara tyst" och en styrning av samtalet bort från det du frågade eller undrade över. Desto viktigare, eller mer prioriterat detta andra framställs eller desto mer känsloladdat detta andra är desto troliga är det att du "upplever" övergången till detta "något annat" som "helt naturligt" alternativt "öppnar du upp" ditt känsloregister och agerar med känslorna och du blottar dig och dina känsloyttringar identifieras och manipuleras med. För att alla ska förstå vad som utgör problemet gör jag det ännu tydligare.

Du "tänker" nu:

1. På frågan eller funderingen

2. På detta "något annat"

3. Du vet inte vad du ska göra med frågan eller funderingen eller om eller när du ska ställa frågan eller funderingen. Du funderar ännu mer på frågan eller funderingen, ställer frågan eller funderingen senare, eller du ställer inte frågan eller funderingen överhuvudtaget.

4. Eftersom detta "något annat" bedömdes av den andre som viktigare än din fråga eller fundering förstår du att detta var viktigare för den andre. Du bedömer då hur viktig din egen fråga eller fundering är. Risken är stor att om detta sker systematiskt kommer dina egna frågor och funderingar att betraktas inte bara som oviktiga för den andre utan även för dig själv, du förminskas.

Till skillnad från föregående inlägg är beskedet att din fråga eller fundering är inte viktig. Följden blir att den andre "äger" samtalet, bestämmer vad som ska diskuteras, får diskuteras - dialogen uteblir helt.

Detta är vad som utgör en psykisk misshandel om det sker systematiskt. Detta sker i steg och blir mer och mer tydligt. Inledningsvis är du inte medveten om vad som sker, du har alltså inte identifierat vad som är problemet och kan därför inte logiskt eller känslomässigt fatta ett beslut vad du ska göra med detta problem. I kombination med att ditt självförtroende minskar, (dina frågor och funderingar är ju inte värda någonting) minskar möjligheten att agera mot denna andre när du börjar förstå att "du ska vara tyst", - endast konstatera coh lyda enligt punkt 4 (föregående inlägg).

Enligt min uppfattning är detta sätt en individ i centrum av den egoistiska cirkeln hanterar sin omgivning i ett skede av bearbetningen när denne inte vet hur den person eller de personer denna vill kontrollera kommer att agera.

Denna psykologiska mekanism är viktig att förstå, och i så tidigt skede som möjligt.

Syftet är att den mentala styrkan ska minska hos den eller de som bearbetas. Observera att detta, enligt min uppfattning, sker som en individuell bearbetning, på samma sätt som en individ som utsätts i en parrelation för att därefter när den mentala styrkan har sjunkit tillräckligt mycket hos de som bearbetats kan dessa individer "klumpas ihop" till en grupp och gruppen kan behandlas på samma sätt enligt punkt 4.

Det stora problemet är således att ingen annan i omgivningen "ser" eller "förstår" denna bearbetning om de inte vet eller förstår hur en person i centrum av den egoistiska cirkeln fungerar och behandlar sin omgivning.

Eftersom denna behandling sker individuellt för att därefter nå punkt 4 där individerna i en grupp "kommer vara tysta och endast lyda" är det primärt för en individ i centrum av den egoistiska cirkeln att hålla isär olika grupper från varandra, olika individer från varandra. Detta utgör de "vattentäta skotten" mellan olika individer eller mellan olika delar av dennes omgivning.

Det är detta som går att identifiera genom uppmärksamhet.

Ta hand om er,

Manoredo