fredag 1 januari 2010

Att bemöta (konstruktiv) kritik med något annat! - punkt 5c

forts. Att bemöta (konstruktiv) kritik med något annat! - punkt 5c.

"Individen besvarar och du upplever att du får kritik på det du säger. Kritiken består i att kritik riktas tillbaka mot dig. Din fråga besvaras inte och din egen kritik eller fråga eller påstående vänds tillbaka mot dig själv."

5c. Kritiken som lämnas är kritik på dig som person (personangrepp), dvs det du undrade över, syftet med själva frågan eller syftet med funderingen beror på att du själv har en "felaktig attityd".

Vad är det generellt som är problemet med detta?

Jo, förutom att frågan eller funderingen finns kvar hos dig finns nu en kritik för att du "vågade" eller överhuvudtaget ställde frågan eller funderingen. Här är det alltså inte själva kritiken eller delar av denna som "attackeras", utan du själv, ditt syfte och i praktiken hela ditt "sätt att tänka" som attackeras.

Du "tänker" nu:

1. På frågan eller funderingen (kritiken)

2. På "attacken"

3. Kopplingen mellan frågan eller funderingen (kritiken) och "attacken" mot dig själv.

Desto mer känsloladdat själva "attacken" mot dig själv "känns", desto troligare är det att du "släpper" din egna fråga eller fundering och det som behandlas är endast själva "attacken". Samtalet har helt bytt innehåll. Samtalet är styrt i en annan riktning. Detta kan "upplevas" som "helt naturligt", dvs det är inte säkert att du ens reflekterar över att samtalet har bytt innehåll, alternativt att du upplever att samtalet har tappat fokus från det du ville diskutera eller föra en dialog om. Liksom i föregående inlägg; Det är i detta läge primärt, enligt min uppfattning:

Byt inte fokus på det du vill diskutera eller framföra (konstruktiv) kritik mot.

Om du håller dig till din fundering eller fråga kommer du uppleva att dialogen du eftersöker inte kommer till stånd. Här är det liksom i föregående inlägg viktigt att du inte "öppnar upp" ditt känsloregister och agerar med känslorna på vridningen av samtalet utan endast håller dig till det du undrade och frågade om. Alltså på samma sätt som i föregående inlägg. Skillnaden här är att det för många är svårare att behålla lugnet eftersom det är du själv, ditt syfte och i praktiken hela ditt "sätt att tänka" som attackeras. Fundera på vad som står här och gå tillbaka till föregående inlägg och läs Psykopatens manipulationer del 1 från den 4 September 2009.

Detsamma gäller naturligtvis i skrift.

Om individen i centrum av den egoistiska cirkeln söker "kartlägga" din karaktär saknar innehåll och form betydelse. Det som eftersöks är din "känslomässiga" reaktion på något. Tyvärr är det enklast att få en "känslomässig" reaktion av någon genom att "attackera" en annan person, en annan persons syfte, en annan persons "sätt att tänka".

Det är därför människor med empati och samvete tar hänsyn till andra människors integritet - du vill inte såra någon eller snarare du väger olika intressen mot varandra. Dessa olika intressen är ditt egna intresse för någonting och någon annans intresse av någonting annat. De individer som befinner sig i centrum av den egoistiska cirkeln gör inte någon avvägning.

Enligt min uppfattning är ovanstående (och det som står i föregående inlägg och inlägget i Psykopatens manipulationer del 1. den 4 September 2009) primär och extremt viktigt att förstå. Problemet är att det är just detta som uppfattas som helt onaturligt och därmed otroligt för individer som inte förstår hur individer i centrum av den egoistiska cirkeln fungerar.

5c. "Kritiken som lämnas är kritik på dig som person (personangrepp), dvs det du undrade över, syftet med själva frågan eller syftet med funderingen beror på att du själv har en "felaktig attityd"

Själva mekanismen i 5c. sker enligt min uppfattning i steg och blir mer och mer tydlig. Inledningsvis är du inte medveten om vad som sker, du har alltså inte identifierat vad som är problemet och kan därför inte logiskt eller känslomässigt fatta ett beslut vad du ska göra med detta problem. I kombination med ditt självförtroende minskar, minskar möjligheten att agera mot denna andre när du börjar tycka att detta beteende kanske ändå borde uppfattas som icke- rimligt.

Enligt min uppfattning är detta sätt en individ i centrum av den egoistiska cirkeln hanterar sin omgivning i ett skede av bearbetningen när denne försöker att tydligare "kartlägga" en annan individs "känslouttryck". Det är även här som stora "misstag" i kartläggningen kan ske. Individen i centrum av den egoistiska cirkeln kan göra detta för "tydligt" baserat på en totalt felaktig tidigare "kartläggning". Detsamma gäller naturligtvis även det som står i föregående inlägg.

Denna psykologiska mekanism är viktig att förstå, och i så tidigt skede som möjligt.

Syftet är liksom tidigare att den mentala styrkan och personligheten ska minska hos den eller de som bearbetas. Observera att detta, enligt min uppfattning, sker som en individuell bearbetning, på samma sätt som en individ som utsätts i en parrelation för att därefter när den mentala styrkan har sjunkit tillräckligt mycket hos de som bearbetats kan dessa individer "klumpas ihop" till en grupp och gruppen kan behandlas på samma sätt enligt punkt 4.

Det stora problemet är således att ingen annan i omgivningen "ser" eller "förstår" denna bearbetning om de inte vet eller förstår hur en individ i centrum av den egoistiska cirkeln fungerar och behandlar sin omgivning.

Det är detta som går att identifiera genom uppmärksamhet.

Ta hand om er,

Manoredo