söndag 3 januari 2010

Att bemöta (kontruktiv) kritik med något annat! - punkterna 6. och 7.

forts. Att bemöta (konstruktiv) kritik med något annat! - punkterna 6. och 7.

6. "Individen besvarar inte din fråga men du upplever att den konstruktiva kritiken har tagits emot."

7. "Individen besvarar inte din fråga och du upplever inte att den konstruktiva kritiken har tagits emot."

Här handlar det om att du inte får tillbaka någonting.

Att punkterna 6 och 7 är motsatserna till varandra är lätt att förstå.

I punkt 6. "känner" och upplever du av någon anledning att den konstruktiva kritiken har tagits emot.

I punkt 7. "känner" och upplever du av någon anledning inte att den konstruktiva kritiken har tagits emot.

Vad är det som gör att du "känner" på olika sätt? Du har ju inte fått något svar - så du har ju inte fått den andres svar?

Vad är det generellt som är problemet med dessa båda?

Jo, förutom att frågan eller funderingen finns kvar hos dig finns nu ett "inget svar". Här är det alltså inte själva kritiken eller delar av denna som "attackeras". Istället är det individen i centrum av den egoististiska cirkeln som helt enkelt inte svarar överhuvudtaget - du får ingenting tillbaka i form av ord, känslouttryck.

Du "tänker" nu:

1. På frågan eller funderingen (kritiken)

2. På att du inte fick något svar överhuvudtaget.

3. Kopplingen mellan frågan eller funderingen (kritiken) och detta "inget svar" överhuvudtaget.

Desto märkligare du upplever att du inte fick svar på din fråga eller fundering, desto troligare är det att du uppfattar detta som om kritiken inte har tagits emot.

Desto viktigare du "känner" att frågan eller funderingen är, desto märkligare kommer du uppleva det faktum att du inte fått något svar överhuvudtaget.

Desto mindre viktig din fråga eller fundering är för dig desto troligare är det att du kan uppfatta detta som att kritiken har tagits emot och att "inte svaret" är "normalt".

Om din fråga eller fundering är viktig för dig - spara frågan eller funderingen till ett annat tillfälle och ställ den igen vid ett annat tillfälle som "känns" som rätt tillfälle och som du bedömer rimligen borde "kännas" rätt tillfälle för den andre! Se vad som händer och lyssna uppmärksamt på hur individen i centrum av den egoistiska cirkeln bemöter din fråga eller fundering. Kom ihåg att du inte fick svar första gången så att du inte ser varje tillfälle som en isolerad händelse för sig.

Detta - att se varje tillfälle som en isolerad händelse för sig är enligt min uppfattning anledningen till att tiden för att komma till insikt fördröjs betydligt.

Här är det liksom i föregående inlägg viktigt att du inte "öppnar upp" ditt känsloregister och agerar med känslorna på att du inte fick svar. Detta kan vara svårt att inte göra. Desto viktigare du upplever att frågan eller funderingen är för dig desto mer "normalt" och "rimligt" är det att agera i enlighet med dina känslor. Om du gör detta, fundera på vad som står här och gå tillbaka till inlägget Psykopatens manipulationer del 1. från den 4 September 2009.

Att inte besvara kan betyda många olika saker. Det är naturligtvis helt "normalt" att bete sig på detta sätt och kan ha hur många olika förklaringar som helst. Om det rör sig om en individ i centrum av den egoistiska cirkeln, rör det sig enligt min uppfattning, om antingen att "få din reaktion" eller helt enkelt att denne inte bryr sig överhuvudtaget.

Det första alternativet innebär att du inte ger denne någon reaktion genom att inte "öppna upp" ditt känsloregister, alltså inte visar vad du "känner". För att detta ska kunna fungera. Alltså:

Om individen i centrum av den egoistiska cirkeln söker "kartlägga" din karaktär saknar innehåll och form betydelse. Det som eftersöks är din "känslomässiga" reaktion på något. Tyvärr är det enklast att få en "känslomässig" reaktion av någon genom att "inte svara" och på så sätt spela på känsloregistret hos någon som har empati och samvete.

Du väger olika intressen mot varandra. Dessa olika intressen är ditt egna intresse för någonting och någon annans intresse för något annat. De individer som befinner sig i centrum av den egoistiska cirkeln gör inte någon avvägning.

Enligt min uppfattning är ovanstående (och det som står i föregående inlägg om "Att bemöta konstruktiv (kritik) med något annat! i kombination med Psykopatens manipulationer del 1. den 4 September 2009) primär och extremt viktig att förstå. Problemet är att det är just detta som uppfattas som helt onaturligt och därmed otroligt för individer som inte förstår hur individer i centrum av den egoistiska cirkeln fungerar.


Om du dras med i detta utan att "tänka på" vad som hänt innan, under, och efter denna tystnad, missar du möjligheten att identifiera detta som "onormalt" och uppfattar det som "normalt". Om du funderar på denna tystnad som svar kommer du förstå hur individen i centrum av den egoistiska cirkeln fungerar om det sker systematiskt. Observera detta så att ni inte tror att jag är av den uppfattningen att "tystnad" som svar inte skulle kunna vara "normalt".

Det andra alternativet "att inte bry sig överhuvudtaget" får du information om genom att vara uppmärksam och inte se varje händelse som en isolerad händelse i sig.

Hur du uppfattar den andres tystnad är naturligtvis avgörande eftersom det är vad du "känner" som avgör om du har förtroende för den andra individen eller inte.

Enligt min uppfattning är detta sätt en individ i centrum av den egoistiska cirkeln kan hantera sin omgivning så snart kritik framställs tillsammans med de senaste inläggen.

Det är "tystnaden" på de frågor och funderingar du bedömer viktiga som kan ge tillräckliga signaler för att medvetet börja fundera kring den andre individen. Tillräckligt många sådana "icke- svar" i kombination med annat kan få den drabbade att börja förstå genom analys och reflektion.

Tillräckligt obegripliga sådana "tystnadssvar" i kombination med annat kan få den drabbade att börja förstå och inse att det är inte är ens egna "fel". Det behöver naturligtvis inte vara några som helst personlighetsstörningar inblandade, utan helt vanliga mänskliga reaktioner. Men, om du inte funderar på dessa "tystnadsvar", "icke-svar" och direkt tolkar dem som "normala" mänskliga reaktioner kommer dessa rent naturligt vara just "helt normala" mänskliga reaktioner. Lägg dessa istället på minnet och gå igenom och analysera dessa "tystnadssvar" eller "icke-svar".

Det är även här som stora "misstag" kommer att ske. Individen i centrum av den egoistiska cirkeln kan inte "känna" av hur viktig frågan eller funderingen är för dig, eftersom detta naturligtvis är fullständigt oviktigt för denna individ men framförallt att denne är oförmögen att förstå detta. Individen i centrum av den egoistiska cirkeln kan använda sig av "tystnadssvaret" i helt obegripliga situationer och på ett sådant sätt att ett sådant "svar" kan få dig att förstå att du helt missuppfattat den andra individen och göra dig mer uppmärksam fortsättningsvis.

Återigen - det är en helt vanlig mänsklig reaktion att av någon anledning bli tyst när någonting tas upp av en annan människa. En helt vanlig mänsklig reaktion att uppträda på ett annat sätt om starka känslor är involverade, ett helt vanligt mänskligt beteende att i vissa situationer bete sig på ett sätt som för en annan människa kan upplevas som konstigt.

Det som gör att dessa "tystnadssvar" från en individ i centrum av den egoistiska cirkeln till någonting annat är just att dessa "tystnadssvar" är något annat och "känns" på ett annat sätt, någonting som du inte upplevt tidigare, och som "känns" helt "onormalt" och "onaturligt".

Ta hand om er,

Manoredo