lördag 2 januari 2010

Att bemöta (konstruktiv) kritik med något annat! - punkt 5d

forts. Att bemöta (konstruktiv) kritik med något annat!- punkt 5d.


"Individen besvarar och du upplever att du får kritik på det du säger. Kritiken består i att kritik riktas tillbaka mot dig. Din fråga besvaras inte och din egen kritik eller fråga eller påstående vänds tillbaka mot dig själv."

5.d "Kritiken som lämnas är kritik på dig som person (personangrepp), dvs det du undrade över, syftet med själva frågan eller syftet med funderingarna beror på att du vill kritisera den individ du talar med."

Vad är det generellt som är problemet med detta?

Jo, förutom att frågan eller funderingen finns kvar hos dig finns nu en kritik som inriktar sig på syftet med dina egna fundering och frågor. Här är det alltså inte själva kritiken eller delar av denna som "attackeras". Istället är det individen i centrum av den egoistiska cirkeln som uppfattas "gå i försvarsställning", men som i själva verket innebär en "attack".

Du "tänker" nu:

1. På frågan eller funderingen (kritiken)

2. På "försvaret"

3. Kopplingen mellan frågan eller funderingen (kritiken) och "försvaret".

Desto mer känsloladdat själva "försvaret" "känns", desto troligare är det att du inte uppfattar att "försvaret" i själva verket är en "attack". Desto mer känsloladdat "försvaret" "känns" detta troligare är det att du "släpper" din egna fråga eller fundering och det som behandlas är endast själva "försvaret". Samtalet har helt bytt innehåll. Samtalet är styrt i en annan riktning. Detta kan "upplevas" som "helt naturligt", dvs det är inte säkert att du ens reflekterar över att samtalet har bytt innehåll, alternativt att du upplever att samtalet har tappat fokus från det du ville diskutera eller föra en dialog om. Liksom i föregående inlägg; Det är i detta läge primärt, enligt min uppfattning:

Byt inte fokus på det du vill diskutera eller framföra (konstruktiv) kritik mot.

Om du håller dig till din fundering eller fråga kommer du uppleva att dialogen du eftersöker inte kommer till stånd. Här är det liksom i föregående inlägg viktigt att du inte "öppnar upp" ditt känsloregister och agerar med känslorna på vridningen av samtalet utan endast håller dig till det du undrade och frågade om. Alltså på samma sätt som i föregående inlägg. Skillnaden här är att det för många är svårare att behålla lugnet eftersom vad individen i centrum av den egoistiska cirkeln försöker göra är att få dig till den som "attackerar". Vad som hänt är att individen i centrum av den egoistiska cirkeln "spelar på ditt känsloregister" och försöker vända på ditt eget syfte. En människa med empati och samvete vill inte skada någon annan - om någon annan uppträder som att denne blivit kränkt av något reagerar en människa med empati och samvete med "dåligt samvete".

Fundera på vad som står här och gå tilbaka till föregående inlägg och läs Psykopatens manipulationer del 1 från den 4 September 2009.

Detsamma gäller naturligtvis i skrift.

Om individen i centrum av den egoistiska cirkeln söker "kartlägga" din karaktär saknar innehåll och form betydelse. Det som eftersöks är din "känslomässiga" reaktion på något. Tyvärr är det enklast att få en "känslomässig" reaktion av någon genom att "gå i försvarsställning" och på så sätt spela på känsloregistret hos någon som har empati och samvete.

Du vill inte såra någon eller snarare du väger olika intressen mot varandra. Dessa olika intressen är ditt egna intresse för någonting och någon annans intresse av något annat. De individer som befinner sig i centrum av den egoistiska cirkeln gör inte någon avvägning, men det gör du.

Enligt min uppfattning är ovanstående (och det som står i föregående inlägg och i de två senaste inläggen och inlägget i psykopatens manipulationer del 1. den 4 September 2009) primär och extremt viktigt att förstå. Problemet är att det är just detta som uppfattas som helt onaturligt och därmed otroligt för individer som inte förstår hur individer i centrum av den egoistiska cirkeln fungerar.


"5. d Kritiken som lämnas är kritik på dig som person (personangrepp), dvs det du undrade över, syftet med själva frågan eller syftet med funderingarna beror på att du vill kritisera den individ du talar med."

Själva mekanismen i 5d. sker enligt min uppfattning som plötsliga "utbrott" och kan komma i lägen som är helt oförståeliga. Om du dras med i detta utan att "tänka på" vad som hänt innan, under, och efter ett sådant "utbrott" missar du möjligheten att identifiera detta. Om du funderar på dessa "utbrott" kommer du börja förstå hur individen i centrum av den egoistiska cirkeln uppträder om saker inte går dennes väg eller om någon har befogade synpunkter på någonting som berör individen, antingen personligheten i sig eller någonting som denna individ uppfattar som kritik mot någonting som denne omedelbart och konstant förknippar med den egna personligheten.

Enligt min uppfattning är detta sätt en individ i centrum av den egoistiska cirkeln kan hantera sin omgivning så snart kritik framställs. Man kan naturligtvis se det antingen som ett försök att tydligare "kartlägga" en annan individs "känslouttryck", men enligt min uppfattning kan det vara enklare att inte se det på detta sätt. Anledningen är att dessa "utbrott" är viktigare att lägga på minnet och fundera över än någonting annat.

Det är dessa "utbrott" som kan ge tillräckliga signaler för att medvetet börja fundera kring den andre individen. Tillräckligt många sådana "utbrott" i kombination med annat kan få den drabbade att börja förstå genom analys och reflektion. Tillräckligt obegripliga sådana "utbrott" i kombination men annat kan få den drabbade att börja förstå. Det behöver naturligtvis inte vara några som helst personlighetsstörningar inblandade, utan helt vanliga mänskliga reaktioner. Men, om du inte funderar på dessa "utbrott" och direkt tolkar dem som "normala" mänskliga reaktioner kommer dessa rent naturligt vara just "helt normala" mänskliga reaktioner. Lägg dessa istället på minnet och gå igenom och analysera dessa "utbrott".

Det är även här som stora "misstag" kommer att ske. Individen i centrum av den egoistiska cirkeln kan göra detta "försvar" för tydligt och i helt fel proportioner och på ett sådant sätt att detta får dig att förstå att du helt missuppfattat den andra individen och göra dig mer uppmärksam fortsättningsvis.

Även om det är en helt vanlig mänsklig reaktion att gå i försvarsställning och detta inlägg berör ett helt "normalt" mänskligt beteende, kommer de som utsätts för denna "försvarsställning" av en individ i centrum av den egoistiska cirkeln att "uppleva" och "se" det "onormala" i sättet att gå i försvarsställning på. Det blir felaktiga känslouttryck som visas från individen i centrum av den egoistiska cirkeln och det blir fel "timing" i själva "försvaret" och det blir "fel" beteende och känslouttryck efter ett sådant "utbrott" från någon som befinner sig i centrum av den egoistiska cirkeln.

Återigen - det är en helt vanlig mänsklig reaktion att gå i försvarsställning, en helt vanlig mänsklig reaktion att uppträda på ett annat sätt om starka känslor är involverade, ett helt vanligt mänskligt beteende att i vissa situationer tappa fattningen och överagera på någonting.

Det som gör dessa "utbrott" från en individ i centrum av den egoistiska cirkeln till någonting annat är just att dessa "utbrott" är något annat och "känns" på ett annat sätt, någonting du inte upplevt tidigare, och som "känns" helt "onormalt" och "onaturligt".

Ta hand om er,

Manoredo