fredag 4 september 2009

Det kritiska initiala skedet när vi fått insikt om vad vi utsatts för

Enligt min uppfattning ska och bör man som drabbad agera med kraft, rättsligt om psykopaten lämnat tydliga bevis efter sig som är möjligt att agera rättsligt på. Här är min uppfattning således att sätta hårt mot hårt. Använda det juridiska systemet för att få upprättelse eller i vart fall agera för att markera mot psykopaten. Anledningen är att om man inte aktiverar "rättssystemet" i denna situation går man miste om att "ha rättssystemet på sin sida" och det finns en stor risk för att psykopaten i annat fall aktiverar "rättssystemet" mot den drabbade i ett senare skede för att "få bort" eller neutralisera de tidigare bevisen.

Kort sagt - när bevis finns för en brottslig gärning och bevisen pekar ut psykopaten som den som själv utfört handlingen finns ingen anledning att backa på någon punkt. Observera att jag här talar om "vardagspsykopaten". Vad gäller den kriminelle psykopaten kommer andra aspekter in i bilden och det är inte dessa jag diskuterar här på bloggen.

I alla övriga fall som jag tog upp i ett tidigare inlägg gäller det att väga för- och nackdelar med de olika alternativen. Något jag kommer återkomma till. Här har det betydelse naturligtvis vem psykopaten är, bakgrund, ställning, intelligens hos psykopaten osv, men än mer viktigt vem man själv är:

Hur stark man är psykiskt
Ekonomiska förutsättningar
Vilka bindningar man har till psykopaten i övrigt
Vilka moraliska - och etiska grundvärderingar man har
Vilket stöd man har från omgivningen
etc.

Nedan tar jag upp den situation som uppstår om den som drabbats känner sig psykiskt labil, dvs inte kan förhålla sig nära neutralt läge och bara känner hat, vrede, orättvisa samt inte har tydliga bevis som skulle gälla rättsligt och/eller att om man skulle agera, agerandet skulle leda till att "fel" individ får ta smällen för det psykopaten gjort. I praktiken när psykopaten manipulerat eller använt en annan människa till att agera mot den drabbade.

När du fått insikt om vad du mött hamnar du direkt i ett moment- 22 läge. Du kanske velar fram och tillbaka om du skall gå tillbaka till psykopaten (i ett förhållande) eller stanna kvar på en arbetsplats eller i något annat förhållande. Om man när man får insikt tar reda på information kring psykopater får man förståelse för störningen men även förståelse för vad som kan hända om man väljer det enda rätta alternativet - att ge sig av.

De som är starka nog att ge sig av har möjligheten att leva sitt "egna" liv och inte endast som del i psykopatens. Dessa utsätts då av ett annat moment- 22 läge. Ett läge som innebär både att hålla sina tankar fokuserade utan att gå under psykiskt och den verklighet som finns utanför, dvs förhållandet mellan dig och samhället, andra personer i samhället, myndigheter etc.

När du utsatts psykiskt av psykopaten har psykopaten "läst av dig" under den tid du varit ovetandes om störningen, innan du fick insikt. Desto längre tid du har befunnit dig i ett sådant förhållande desto tydligare har psykopaten skapat sig en fullständig bild av hur du agerar i olika typer av situationer. Denne vet alldeles säkert hur dina känslor påverkas av direkta och indirekta hot, olika typer av manipulationer etc. Psykopaten utnyttjar dina personliga egenskaper.

Det är kunskapen om dig, hur du agerat under den tid du ovetandes utsattes av psykopaten som psykopaten utnyttjar.

När du befinner dig i ett moment- 22 läge (detta känner du själv), undvik därför att agera om möjligt. Om livssituationen kräver ett agerande på något plan fokusera på det området och håll känslorna i styr.

Det du absolut inte ska göra, enligt min uppfattning, är att agera mot omgivningen genom ditt känsloregister under det initiala moment- 22 läget. Eftersom psykopatens syfte rimligen är att få dig att framstå som det som han egentligen är alternativt att du skulle vara psykiskt störd, ond, paranoid, rättshaverist etc.

Om du agerar i detta läge och via ditt känsloregister finns en stor risk att omgivningen tror eller börjar tro på detta! För varje gång du agerar i detta sinnesläge och i det initiala moment- 22 läget minskar successivt möjligheterna för dig att agera i ett senare läge och desto svårare är det att komma ur detta moment- 22 läge.

För din egen skull - undvik detta, eftersom det är det huvudsakliga målet för psykopaten när du lämnar denne. Att andra ovetandes genom manipulation fortsätter med det denne påbörjat - vänner, myndigheter etc.

Ta hand om er,

Manoredo