fredag 4 september 2009

Psykopatens manipulationer del 1.

Psykopaten är expert på en viss typ av manipulation. Men, det är en begränsad form av manipulation som går att känna igen.

Psykopaten manipulerar genom olika lögner och olika förvanskningar där grunden är en trolig lögn, direkta och indirekta hot vars syfte är att du med de "mänskliga verktygen", dina känslor skall bli förvirrad och visa en reaktion etc. En svaghet i psykopatens sätt att manipulera är att det finns personer som hört olika lögner och olika förvanskningar om samma sak. Men, framförallt, du har hört många olika lögner och många olika förvanskningar om samma sak om du reflekterar över det.

Det är därför kontrollbehovet är centralt, enligt min uppfattning, och mycket stort hos de som har störningen. Enligt min uppfattning är kontrollbehovet det centrala både för förståelsen kring "vardagspsykopater" i allmänhet och för förståelsen av en viss individ med denna störning.

Enligt min uppfattning går denna svaghet längre än så. Jag tror att en psykopat har svårighet att hålla isär syftet med manipulationen och själva manipulationens form och innehåll. De är stereotypa eftersom allt de gör har ett enda huvudsyfte och det är kontroll.

Syftet med manipulationen är att få kontroll över någon eller något. Alternativt att återfå kontrollen över någon eller något.

Själva manipulationens form och innehåll är oväsentligt för psykopaten.

Så länge du inte agerar och tänker via ditt känsloregister "det mänskliga i dig" har du möjligheten att fokusera på syftet med manipulationerna, vilket är det primära att identifiera, kom ihåg att det alltid är en viss sorts kontroll som är syftet. När du identifierat syftet öppnas möjligheten att förbli neutral när de olika manipulationerna kommer eller i vart fall möjliggör att du förstår att de är manipulationer och inget annat.

När du lämnat psykopaten, kommit ur dennes grepp, kan en mängd olika manipulationer användas mot dig. Kränkningar är en av dessa.

Om någon kränker en själv drivs de flesta människor att:

Förklara att detta inte är ett acceptabelt beteende.

Större kränkning leder till ett starkare känslouttryck för att visa på graden av kränkning. Ju mer kränkt du känner dig ju troligare är det att du vill, måste, "känner" att du vill förmedla detta till den som utsätter dig för kränkningen.

Gentemot människor med känslor och empati och normalt förnuft fungerar detta. Syftet är att få en människa att upphöra med kränkningen mot dig personligen alternativt mot andra, för de som drabbas kan "känna" starkt för andra så att kränkningen mot någon annan "känns" som en kränkning mot en själv - du "känner" att du vill, måste hjälpa.

Syftet med det hela är alltså att den som kränkt skall förstå och "känna" att den som blivit kränkt har blivit kränkt och målet är naturligtvis att den andre skall få en förståelse för själva kränkningen och hur du "känner" och därför upphöra med kränkningen.

För alla drabbade som fått insikt om att denna typ av karaktärer existerar blir det antingen direkt eller efter en tid en självklarhet att detta syfte blir helt förfelat gentemot en psykopat och målet är omöjligt att nå.

Psykopaten kränker med vilja för att få kontroll.

När psykopaten genom observation, när du finns i dennes närhet ser att du blir kränkt (denne har ingen förståelse för själva kränkningen hur detta "känns", för den är helt oväsentlig; inte heller förståelse för hur du känner för det är också helt oväsentligt) är det endast ett tillskott i "kartläggningen" av din karaktär. Desto mer kränkt du känner dig desto starkare känslouttryck hos dig, desto tydligare blir "kartläggningen", desto lättare blir du att styra och kontrollera.

När psykopaten inte längre genom observation kan se vad som händer med den som är föremål för kontrollen när psykopaten kränker, utgår denne rimligen från sin tidigare "kartläggning" av din karaktär och utgår från att du blir kränkt. Syftet är att du skall bli kränkt för att du skall förklara att det inte är ett acceptabelt beteende.

När man jämför de båda syftena ser man att de går hand i hand. De kompletterar varandra på ett fullständigt onaturligt omvänt sätt. Detta strider mot allt som "känns" rätt för en normal människa. Jag tror att det är viktigt för en drabbad att så snabbt som möjligt förstå detta.

Psykopatens syfte när du lämnat denne är att få tillbaka kontrollen över dig. Det spelar ingen roll på vilket sätt detta görs.

Formerna för kränkningarna (detsamma gäller naturligtvis även för direkta och indirekta hot av alla de slag) och kränkningarnas innehåll kommer ändras för att få tillbaka kontrollen, alternativt återfå kontrollen över situationen och få en uppdatering av kartläggningen av din karaktär. Dessa kommer en drabbad att få lättare och lättare att känna igen och identifiera och känslorna som uppstår vid psykopatens kränkningar kommer efterhand att minska. Kränkningarna blir till slut helt verkningslösa.

När den drabbade har lämnat psykopaten och förstår att psykopatens syfte är att återfå kontrollen blir det kanske lättare att förstå och hantera de verbala och skriftliga kränkningarna. De kränkningar som kommer utgår från det som psykopaten tidigare kartlagt hos din karaktär och genom kränkningarna lär du dig efterhand genom kränkningarna att kartläggningen av din karaktär inte längre är uppdaterade. Huvudsaken är att du inte agerar på kränkningarna. Kränkningarna är bara bevis för, och förstärker det faktum att du gjort det enda rätta valet - att ge dig av.

Mina råd när du utsätts för psykopatens kränkningar är:

Fundera inte på vad du ska eller bör göra för att få slut på kränkningarna. Detta tar endast kraft från dig.

Försök inte påverka psykopaten hur du vill att denne skall agera. Det kan du inte påverka.

Försök att se de verbala och skriftliga kränkningarna som ett klart bevis för att du tagit rätt beslut.

Ta hand om er,

Manoredo