lördag 19 september 2009

Tankesätt del 6. Det grundläggande problemet att inte bli trodd.

Det "normaliserande" beteendet gäller alltså utåt mot samhället i stort. Karaktärsstörningen, avsaknad av empati (kall/bristande empatisk förmåga) och avsaknad av känsloliv (Flackt, ytligt känsloliv) är ständigt närvarande. Störningen får naturligtvis konsekvenser för psykopatens omgivning, men på olika sätt.

Genom psykopatens tydliga indelning av omgivningen i avgränsade delar blir det svårt för en människa i en avgränsad del att bli trodd vad som händer och sker i denna del med människor som finns i en annan avgränsad del eller inte alls finns i psykopatens omgivning.

De som finns i en annan avgränsad del av psykopatens omgivning tror inte på det en drabbad säger att de utsätts för eller "upplever/upplevt" eftersom de "upplever" psykopaten på ett helt annat sätt. I praktiken skulle det innebära att för att dessa skulle tro en drabbad skulle de behöva misstro sig själva. Om en drabbad fortsätter förklara och påpeka sin version av psykopaten börjar dessa människor att ta avstånd från den som förklarar. Det som förklaras stämmer ju inte med det den andra personen "upplever/upplevt" och "känner". På detta sätt framstår den drabbade som den som förvränger "sanningen".

De som inte befinner sig i, eller alls befunnit sig i psykopatens omgivning kan visserligen förstå delar av det den drabbade förklarar, men långt ifrån allt. Anledningen är naturlig. Den drabbade försöker förklara det denne upplevt/upplever men den som hör förklaringen antingen kan inte eller vill inte gå ifrån synsättet "det är aldrig bara ens fel när två träter". Här får den drabbade svårigheter med en annan typ av tankesätt som tillhör de som vill/försöker förstå. Nämligen det "subjektiva" problemet. Det innebär att det du som drabbad berättar och säger uppfattas som din tolkning av det som händer/hänt. När du förklarar din "sanning" funderar den du berättar för oundvikligen i banorna:

- "är inte detta färgat på ett visst sätt"

- "även om jag vill tro på det som sägs låter inte detta rimligt"

- "jag hör vad den drabbade säger men tror inte riktigt på det"

- "jag vill hjälpa men vet inte hur"

Dessa naturliga tankar uppkommer hos en person som tar del av det den drabbade berättar. Det är helt enkelt inte möjligt för en människa att bortse från att händelser måste ses från olika synvinklar när det gäller det som andra berättar. Den enda gången en människa kan bortse från olika synvinklar är när en människa själv har funderat i olika synvinklar och därefter bestämt sig för att en "sanning" är rimlig. Det innebär att det sker en sammanvägning av olika synvinklar och "sanningen" finns någonstans bland dessa, alternativ det är du själv som har upplevt något. Du tvivlar inte på din upplevelse eftersom det är "din sanning".

En drabbad blir snabbt medveten om att dessa båda problem existerar.

Desto märkligare och mer "onormalt" beteende hos psykopaten, desto svårare är det att förklara denna upplevelse, denna "din sanning", eftersom din upplevelse kommer längre ifrån vad som är normalt och rimligt.

För de som befinner/befunnit sig i en annan avgränsad del av psykopatens omgivning blir avståndet mellan det du berättar och det denne själv upplever/upplevt större desto märkligare och mer "onormalt" det du berättar är, och desto troligare är det att denne inte kan tro på det du berättar.

Problemet för en drabbad är att detta gör det svårare att själv hålla fast vid "sin sanning". Eftersom ingen vill tro på eller kan tro (inte av illvilja utan följer av fullt naturligt mänskligt tänkande) på denna din upplevelse blir du ensam om din upplevelse. För att hålla fast vid dina erfarenheter och dina upplevelser måste du mentalt bli starkare. Enligt min uppfattning måste du bli så stark att du håller kvar vid det som du upplevt och "din sanning" men samtidigt förstå varför denna sanning helt naturligt möter så stort motstånd.

Psykopaten bearbetar de olika delarna av omgivningen separat och försöker göra "sanningen", "din sanning" omöjlig att tro på för andra genom att använda punkterna 4, 5 i Hares psykopatichecklista; Patologisk lögnaktighet, bedräglig/manipulativ.

Manoredo