måndag 14 september 2009

Förtal - allmänt del 1.

Det här med förtal är ett område som är viktigt.

Den drabbade vill av naturliga skäl meddela omgivningen vad han/hon har råkat ut för. Detta görs antingen med tankesättet "att vilja ge igen" och på så sätt få upprättelse alternativt med tankesättet att "hjälpa andra och sig själv" att hindra någon från att skada de människor som finns i eller kan tänkas komma i kontakt med psykopaten (de som finns eller kommer att befinna sig i dennes omgivning).

Ett antal rättsregler har skapats för att skydda individer från att direkt bli utpekade såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt. Individerna skall skyddas från att detta eller andra utpekanden som är ägnade att utsätta denne för andras missaktning. I praktiken innebär detta att skyddet med förtalsreglerna och andra kringliggande regler angående ärekränkning, förolämpning etc som återfinns i 5 kap. Brottsbalken är att säkerställa den individuella friheten. Ytterst handlar det om att skydda och säkerställa den individuella integriteten eller den personliga integriteten.

En drabbad har säkert full förståelse för dessa regler generellt.

Den individuella integriteten kommer med stor sannolikhet tas upp i senare inlägg eftersom detta är just det som psykopaten kränker.

Hursomhelst, reglernas syfte är ovannämnda syfte.

Även om den drabbade har full förståelse för dessa generellt, är jag övertygad om att endast ett fåtal anser att detta skydd ska eller bör gälla för den individ (psykopaten) som påverkat/påverkar er. Tankesättet är enligt min uppfattning, fullt förståeligt.

I juridiska termer används ordet icke- skyddsvärd i olika sammanhang för att beskriva att regler inte avser att skydda en viss individ eller grupp av individer. Reglernas syfte blir förfelade, det som skyddas är inte skyddsvärt, och det som är skyddsvärt skyddas inte. En drabbad kan säkerligen till och med gå längre än så och anse att psykopaten har ingen personlig integritet och därför finns inget att skydda. I praktiken "Det finns inget att skydda". Den senare uppfattningen är naturligtvis omöjlig att göra gällande i en rättsstat och skulle få konsekvenser som inte går att försvara ur ett antal olika aspekter.

Förtalsreglerna har naturligtvis undantag för att i vissa situationer säkra upp att reglerna inte blir förfelade. Förtalsreglerna är komplicerade, t o m för en jurist som är expert inom detta område är det för vissa situationer mycket svårt att bedöma hur en viss situation kommer att bedömas. I förenklade termer: Det blir ett juridiskt spel där argument möter argument och ingen vet hur det kommer att gå. Med detta menar jag naturligtvis inte att det inte är någon ide att rådfråga jurister/advokater verksamma med dessa frågor eftersom de ändå kanske inte vet hur det ska gå. Snarare att det är jurister/advokater som kan spelet och kan göra en kvalificerad gissning, och på så sätt ökar möjligheterna att du ska kunna nå framgång för "din" uppfattning.

Tillbaka till problemet; Den drabbade vill förmedla något den har varit med om, få upprättelse, "ge igen", på psykopaten alternativt hjälpa andra drabbade.

För att förhindra att du hamnar i förtalsparagraferna; Tänk på följande sätt:

"Berätta om dina upplevelser på ett indirekt sätt och inte rakt på. Desto mer indirekt desto lägre risk för förtal. Desto mer generellt beskrivet desto mindre risk för förtal.".

Det alternativ som nu tas upp är ovanligt och endast för ett fåtal. Är du villig att riskera rättsliga följder, alternativt följder från psykopaten av ditt agerande? - gör tvärtom, var direkt och rakt på sak, förbered dig väldigt noga. Agera mot psykopaten med vetskap om att du kan begå ett brott (förtalsbrott). Diskutera detta med jurist/advokat tydligt och var uppriktig. Var säker på att du är medveten om vad du gör och följderna av detta agerande. Gör det aldrig i vredesmod utan efter noga övervägande. I praktiken är detta endast möjligt för ett fåtal. Observera, återigen, detta alternativ är inget som en drabbad generellt bör göra.

Tillbaka till det mer normala sättet att hantera förtalsparagraferna om du vill nå ut med information till allmänheten eller en del av allmänheten kring dina upplevelser:

Du har naturligtvis all rätt att informera om ett generellt fenomen, exempelvis psykopati, narcissism, egoism osv. Den drabbade har givetvis också all rätt att exempelvis skriva en bok/delge information som används i en bok, informera genom andra medier om ett generellt fenomen eller delar av ett fenomen. Antingen under pseudonym eller i eget namn. En bok behöver inte längre publiceras av ett förlag, boken kan ju nu för tiden läggas ut rakt ut på internet för att hjälpa andra i liknande situationer.

Det som kanske blir följden av att informera generellt om exempelvis psykopati, narcissism, egoism i eget namn är naturligtvis att andra som känner till författaren (om du agerar i eget namn) eller vill veta vem författaren är, kan ta reda på eller mycket lätt kan ta reda på mer om författaren och därmed dra egna slutsatser. Detta gäller naturligtvis även psykopaten du drabbats av. För att beskriva detta på ett indirekt sätt "Detta blir ju lite konstigt i sammanhanget eftersom författaren genom boken eller vad det nu kan vara endast vill nå ut med information generellt till allmänheten eller hjälpa andra. Tyvärr finns det ju läsare som i dessa lägen ibland tror att människor som skriver om en sådan sak måste ha upplevt något som har fått intresset för ett så udda ämne, inte sant". I dessa lägen måste man naturligtvis göra en avvägning vad det kan innebära för framtiden. I vissa fall är människor beredda att göra detta på ett så direkt sätt, andra kanske väljer att göra det på ett mer indirekt sätt. Med detta vill jag endast meddela hur du skulle kunna göra.

Romaner är också en möjlighet. Genom att förlägga handlingen någon annanstans och ändra på den "yttre" omgivningen tillräckligt mycket och byta ut samtliga namn får du ut information som andra blir hjälpta av. Handlingen kan ju handla om något helt annat, även om en stor del handlar om det som författaren själv upplevt. I detta fall bör man vara försiktigare och låta ett antal oberoende jurister/advokater med inriktning på detta rättsområde analysera materialet, delar av materialet innan man gör det tillgängligt för allmänheten. Alternativt läsa in sig på detta rättsområde själv och känna att du behärskar det tillräckligt.

Ta hand om er,

Manoredo